Regulamin uczestnictwa w Igrzyskach Wolności 2024


REGULAMIN IGRZYSK WOLNOŚCI 2024

I. Postanowienia wstępne

Regulamin określa zasady uczestnictwa w Igrzyskach Wolności 2024.

Organizatorem Igrzysk Wolności jest Fundacja Liberte!, ul. Zaolziańska 63, 93 – 539 Łódź, Polska, NIP: 7292626565, KRS: 0000284368.

II. Zasady kupna i sprzedaży biletów na Igrzyska Wolności 2024

§1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem sprzedaży biletów jest Meeting Application Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu pod adresem: ul. Św. Antoniego 15, 50-073 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000433314, z kapitałem zakładowym w wysokości 47200,00 zł, posiadającą NIP: 8992738060 („Organizator”). 
 2. Z Organizatorem można kontaktować się drogą elektroniczną na adres tickets@meetingapplication.com lub w formie pisemnej na adres Meeting Application Sp. z o.o., ul. Św. Antoniego 15, 50-073 Wrocław. 
 3. Sprzedaż biletów odbywa się przez Fundację Liberte!, ul. Zaolziańska 63/25, 93-539 Łódź, NIP: 7292626565, KRS: 0000284368, adres email: redakcja@liberte.pl („Sprzedający”). 
 4. Organizator nie jest stroną umowy sprzedaży biletów zawieranej między Użytkownikiem a Sprzedającym.
 5. W celu uczestniczenia w Igrzyskach Wolności 2024 Użytkownik musi posiadać ważny bilet. 

§2. 

Zasady sprzedaży biletów

 1. Bilety mogą zostać nabyte wyłącznie przez zarejestrowanych Użytkowników.
 2. Bilety można kupić online poprzez stronę: https://event.meetingapplication.com/igrzyska-wolnosci/ 
 3. Procedura zakupu biletów polega na:
 1. wyborze wydarzenia organizowanego przez Sprzedającego;
 2. wyborze ilości biletów na wydarzenie organizowane przez Sprzedającego;
 3. podaniu niezbędnych danych osobowych lub danych firmowych niezbędnych do wystawienia biletów na wydarzenie organizowane przez Sprzedającego,
 4. potwierdzeniu zakupu z obowiązkiem zapłaty przez przycisk zapłać
 5. przekierowaniu Użytkownika na stronę operatora płatności PayU i dokonaniu płatności,
 6. otrzymaniu informacji na wskazany adres e-mail o dokonaniu zamówienia wraz zakupionymi biletami. 

4. Wszelkie ceny za bilety na wydarzenia Sprzedających udostępnione za pośrednictwem Serwisu są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek Vat. 

5. Zakupione bilety na wydarzenia Sprzedających są dostarczane w formacie PDF na adres elektroniczny. Bilety można też pobrać bezpośrednio z konta Użytkownika w Serwisie lub z aplikacji mobilnej Organizatora w zakładce „mój bilet”. 

6. Użytkownik powinien sprawdzić poprawność danych na otrzymanych biletach z danymi, które podawał w momencie zakupu. 

7. W przypadku braku opłacenia zamówienia, zamówienie zostanie anulowane, a bilety wrócą do puli dostępnych biletów możliwych do zakupu przez innych Użytkowników.

8. Wszelkie płatności realizowane są w złotych polskich. 

9. Wystawienie Faktury VAT za zakupione bilety następuje na żądanie Użytkownika odznaczone w trakcie składania zamówienia i pod warunkiem podania przez Użytkownika danych niezbędnych do wystawienia Faktury Vat.

10. Faktura Vat zostanie wystawiona w formie elektronicznej i zostanie dostarczona na adres elektroniczny wskazany przez Użytkownika w trakcie zakupu biletów. 

11. Faktura Vat zostanie wystawiona przez Sprzedającego. 

12. Bilety sprzedawane są w trzech kategoriach: „Bilet jednodniowy”, „Karnet trzydniowy”, „Bilet VIP”. Organizator zastrzega możliwość wprowadzania zniżek dla wybranych grup oraz zmiany cen biletów. 

13. Wstęp na niektóre elementy programu może być dostępny tylko na zaproszenia.

14. Możliwość zakupu karnetów w recepcji imprezy w dniach trwania wydarzenia będzie zależna od liczby sprzedanych biletów online.

15. Organizator rezerwuje sobie pulę biletów bezpłatnych dla partnerów oraz wybranych grup.

§3. 

Rozpatrywanie reklamacji

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sprzedaży biletów, procesu płatności oraz działania Serwisu można składać drogą elektroniczną lub w formie pisemnej na adresy wskazane w §1 ust. 3 niniejszego Regulaminu. 
 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej dane identyfikacyjne Użytkownika oraz opis zgłoszonego żądania.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.
 4. Reklamacje dotyczące sposobu oraz jakości organizowanych wydarzeń należy zgłaszać bezpośrednio do Sprzedającego. 

§4. 

Zwroty i odstąpienia

 1. Zwroty biletów możliwe są w przypadku:
  1. zmiany daty, miejsca lub godziny wydarzenia Sprzedającego,
  2. odwołania wydarzenia przez Sprzedającego.
 1. W przypadku, o których mowa w ust. 1 a) powyżej, Sprzedający dokona zwrotu należności na rzecz Użytkownika, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia takiego żądania przez Użytkownika, w taki sam sposób w jaki Użytkownik opłacił zamówienie.
 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 b) powyżej, Sprzedający dokona zwrotu należności na rzecz Użytkownika, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odwołania wydarzenia, w taki sam sposób w jaki Użytkownik opłacił zamówienie. 
 3. W przypadku wystąpienia sytuacji określonych w ust. 1 a) i b), Użytkownik zostanie poinformowany bezpośrednio przez Sprzedającego.  
 4. Użytkownik będący konsumentem, ma prawo, w terminie 14 dni od dnia zakupu biletu, do odstąpienia od umowy zakupu biletu na wydarzenie, bez podawania przyczyny. W tym celu może skorzystać z formularza stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Do zachowania terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim wystarczy wysłanie przez Użytkownika oświadczenia o odstąpieniu przed upływem tego terminu. 
 5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone elektronicznie na adres tickets@meetingapplication.com. Odstąpienie od Umowy, o którym mowa w ust. 5, nie wymaga podania przyczyny i następuje bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Użytkownika będącego konsumentem. Sprzedający dokona zwrotu należności na rzecz Użytkownika, nie później niż w terminie 14 dni od dnia poinformowania o odstąpieniu od umowy, w formie wskazanej przez Użytkownika, a w przypadku braku wskazania, w taki sam sposób w jaki Użytkownik opłacił zamówienie.
 6. Przepisy dotyczące konsumenta zawarte w niniejszym rozdziale stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§5.

Ochrona Danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników w Serwisie jest Organizator. 
 2. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych Użytkowników zawarto w polityce prywatności dostępnej w Serwisie.
 3. Sprzedający jest odrębnym administratorem danych osobowych w związku ze sprzedażą na rzecz Użytkowników biletów na wydarzenia.

§6.

Postanowienia Końcowe

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość wydarzeń organizowanych przez Sprzedającego.
 2. Regulamin dostępny jest przez cały czas na stronie Serwisu. 
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały przepisy prawa polskiego. 
 4. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 5. Wszelkie spory związane ze usługami świadczonymi przez Organizatora sprzedaży będą rozstrzygane przez właściwe miejscowo sądy powszechne. 
 6. Użytkownik będący konsumentem ma prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów. W celu polubownego rozwiązania sporu Użytkownik może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 7. Użytkownik będący konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny. Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie https://www.uokik.gov.pl/
 8. Użytkownik będący konsumentem może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.  Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
 9. Regulamin sprzedaży obowiązuje od 26 kwietnia 2024 r.

III. Zasady uczestnictwa w Igrzyskach Wolności 2024 cz. II

1. Uczestnikiem wydarzenia może być osoba małoletnia do 14-tego roku życia, pod opieką osoby dorosłej. Osoba małoletnia powyżej 14-tego roku życia może uczestniczyć w wydarzeniu samodzielnie za zgodą opiekuna prawnego. Dzieciom poniżej 13-tego roku życia przysługuje wstęp bezpłatny. 

2. Uczestnicy zobowiązani są do spokojnego i kulturalnego zachowania podczas wydarzenia. Uczestnicy zobowiązują się do niepodejmowania kroków i zachowania, które mogą przeszkodzić w prowadzeniu spotkań, dyskusji oraz koncertów. Organizator zastrzega sobie prawo do wydalenia z Igrzysk osób, których zachowanie według Organizatora uniemożliwia harmonijne prowadzenie wydarzenia i stanowi przeszkodę dla innych uczestników oraz bezpieczeństwa imprezy.

3. Ewentualny dojazd i zakwaterowanie pozostają w gestii uczestników (z wyjątkiem przypadków uzgodnionych indywidualnie z organizatorem).

4. Uczestnicy wydarzenia udzielą zgody na wykorzystanie ich wizerunku, jako uczestników wydarzenia na fotografiach oraz filmach realizowanych w czasie Igrzysk dla potrzeb Organizatora oraz partnerów wydarzenia.

5. Uczestnicy wydarzenia wraz z rejestracją i zakupem biletu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez Fundację Liberte!, wysyłanie im informacji o wydarzeniu, jak również o innych projektach Fundacji Liberte!

6. Zabronione jest wnoszenie na teren imprezy i korzystanie w jej trakcie z wskaźników laserowych, napojów alkoholowych (z wyjątkiem zakupionego w wyznaczonych punktach w miejscu organizacji wydarzeń), materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, substancji psychotropowych lub podobnie działających oraz środków odurzających, wnoszenia butelek szklanych i plastikowych, puszek.

7. Na Igrzyskach Wolności obowiązuję zakaz agitacji politycznej, nieuzgodnione uprzednio roznoszenie ulotek, wieszanie plakatów, a także wywieszania flag i transparentów o treściach obraźliwych lub prowokacyjnych. 

8. Zabronione jest palenie tytoniu i e-papierosów w miejscach niedozwolonych.

9. Zabronione jest wchodzenie na teren imprezy z rowerami i hulajnogami, a także wnoszenie dronów.

10. Uczestnictwo przyznawane jest personalnie i nie można odstąpić miejsca na imprezie innej osobie bez zgody Organizatora.

11. Organizator, podczas części spotkań zapewnia tłumaczenia symultaniczne. W ramach usługi wypożycza odbiorniki i słuchawki do tłumaczeń symultanicznych. Wypożyczający bierze pełną odpowiedzialność za odbiornik, który pobiera w stanie bardzo dobrym. W przypadku niezwrócenia odbiornika, Wypożyczający ponosi odpowiedzialność finansową za jego zgubienie, zgodnie z cennikiem odbiornik 1200 zł + słuchawki 50 zł. Rekompensata za zgubiony lub zniszczony odbiornik przyjmowana jest wyłącznie w formie finansowej. Dla odbiorników lub słuchawek zniszczonych lub uszkodzonych np. połamanych, stosowany jest cennik jak wyżej.

IV. Prawa i obowiązki Organizatora

1. Organizator zastrzega sobie prawo do organizacji imprez specjalnych podczas Igrzysk, gdzie obowiązywać będą oddzielne zaproszenia.

2. Program wydarzenia może ulec zmianie w trakcie przygotowań, Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania części elementów programu.

3. Organizator ma prawo do odwołania imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia, z przyczyn, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności. Organizator zwróci wówczas równowartość opłaconych biletów wstępu.

4. Organizator imprezy może odmówić wstępu na imprezę oraz przebywania na niej osobom: 

— znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających, 

— posiadającym broń (np. palną lub białą) lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, noszących buty o metalowych zakończeniach, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe i inne podobnie działające, 

— zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa publicznego lub porządku imprezy, 

— ze zwierzętami bez odpowiedniego zabezpieczenia 

— odmawiające poddania się kontroli (sprawdzeniu uprawnień, legitymowaniu, przeglądaniu zawartości bagaży i odzieży)

5. Organizator zastrzega, że nie gwarantuje możliwości wstępu na wszystkie wydarzenia podczas Igrzysk z racji na wielkość poszczególnych pomieszczeń i lokali, w których odbywać się będą wydarzenia. W takim przypadku decydować będzie kolejność przychodzenia uczestników na miejsce, w którym odbędzie się dane wydarzenie.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy udziału w wydarzeniu bez podania przyczyny, wpłacone środki za karnet zostaną wówczas zwrócone.

Partnerzy

Partnerzy strategiczni

Współorganizatorzy

Partnerzy główni

Partnerzy

Partnerzy wspierający

Partnerzy merytoryczni

Partner wydawniczy

Zapisz się na Newsletter