Dla wystawców

Fundacja Liberté! zwraca się do Państwa z propozycją współpracy w ramach nadchodzącej VII edycji Igrzysk Wolności.

Jednym ze stałych punktów naszego programu są spotkania z autorami i promocja zarówno ich książek, jak i innych publikacji wydawniczych, co zawsze cieszy się dużym zainteresowaniem licznej widowni Igrzysk Wolności.

W tym roku pragniemy podtrzymać naszą ofertę w zakresie przestrzeni wystawienniczej, w ramach której do współpracy pragniemy zaprosić Państwa wydawnictwo.

Korzyści dla wystawców

Ekspozycja publikacji wydawnictwa w ramach unikalnego forum idei

Promocja wydanych książek w ramach spotkań autorskich

Dotarcie do nowych czytelników – w roku 2019 w Igrzyskach Wolności udział wzięło 3.800 uczestników

26
stoisk wystawienniczych
do Państwa dyspozycji
500
zł brutto
za stoisko

W ramach stoiska zapewniamy:

ladę, jedno krzesło, oświetlenie górne oraz dostęp do źródła prądu.

Kontakt

Joanna Głodek

Koordynatorka ds. obsługi uczestników oraz wystawców

e-mail: jglodek[at]liberte.pl

Regulamin dla wystawców na igrzyskach wolności 2020

Pobierz Regulamin wystawców na Igrzyskach Wolności 2019

Postanowienia ogólne

 1. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część umowy o udział w Igrzyskach Wolności 2020 i obowiązują wszystkich wystawców.
 2. Wystawca oświadcza, że posiada majątkowe prawa autorskie, niezbędne licencje i prawa do realizacji umowy zawartej z Organizatorem.

 1. Wystawca oświadcza, że treść i forma materiałów reklamowych (ogłoszenia, reklamy, spoty reklamowe, bannery promocyjne, stoiska) użytych przez Wystawcę w związku z Igrzyskami Wolności 2020, nie będzie naruszać przepisów prawa ani chronionych prawem dóbr osób trzecich i zobowiązuje się w ramach niniejszej umowy do pokrycia w pełnej wysokości ewentualnych szkód poniesionych przez Organizatora z tego tytułu.
 2. Wystawca bierze udział w Igrzyskach Wolności 2020 wyłącznie we własnym imieniu.
 3. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są w zakładce Polityka Prywatności na stronie Igrzysk Wolności www.igrzyskawolnosci.pl

Kategorie wystawców i koszty wystawienia stoiska

 1. W roku 2020 obowiązują trzy kategorie wystawców:

I. Wystawcy główni

– Cena: 7.000 zł netto za dzień, wielkość stoiska do uzgodnienia w ramach potrzeb firmy.

II. Wystawcy sektora literackiego

– Cena: 500 zł brutto za całe wydarzenie, stoisko 12 m2.

III. Wystawcy sektora organizacji pozarządowych

– Cena: 500 zł brutto za całe wydarzenie, stoisko 12 m2.

– Organizacje mają prawo wnioskować o warunkowe przyznanie stoiska bezpłatnego.

Zgłoszenie i warunki udziału w Igrzyskach Wolności 2020

 1. Wystawca jest zobowiązany wypełnić formularz zgłoszeniowy, w którym jednocześnie dokonuje zamówienia powierzchni wystawienniczej.
 2. Przez zgłoszenie udziału w Igrzyskach Wolności 2020 rozumie się wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego przez Wystawcę. Na jego podstawie zostanie przygotowana umowa. Wystawca zobowiązany jest do wpłaty 100% brutto całkowitych kosztów udziału w wydarzeniu przed jego rozpoczęciem.

Wystawca winien dokonać wpłaty na konto Organizatora: Fundacja Liberte!, ul. Piotrkowska 102, 90 – 004 Łódź, Konto (Credit Agricole) – 37 1940 1076 3032 9838 0000 0000.

Uwaga! Organizator ma prawo nie dopuścić Wystawcy do udziału w Igrzyskach Wolności 2020 w przypadku, gdy nie uiści on stosownych opłat za udział.

 1. Wystawca może zrezygnować z udziału w Igrzyskach Wolności 2020 bez ponoszenia kosztów w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy. W przypadku rezygnacji Wystawcy z udziału w Igrzyskach Wolności 2020 po upływie 7 dni, ale przed upływem 14 dni od daty zawarcia umowy, Wystawca zobowiązany jest zapłacić Organizatorowi kwotę w wysokości 30 % kwoty obliczonej od wartości zamówionych usług brutto, tytułem kary umownej. W przypadku rezygnacji Wystawcy z udziału w Igrzyskach Wolności 2020 w terminie późniejszym niż 14 dni od daty zawarcia umowy i/lub w terminie krótszym niż 30 dni przed rozpoczęciem Igrzyskach Wolności 2020, Wystawca zobowiązany jest zapłacić Organizatorowi kwotę w wysokości 100 % kwoty wartości zamówionych usług brutto tytułem kary umownej.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny, o czym powiadomi Wystawcę niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia jednakże nie później niż na 14 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia Igrzysk Wolności. W takim przypadku umowę uznaje się za niezawartą. Jeżeli Wystawca dokona w międzyczasie wpłaty, to wpłacona kwota zostanie mu zwrócona w ciągu 30 dni.

Przepisy porządkowe i organizacyjne

 1. Prace elektryczne polegające na doprowadzeniu instalacji elektrycznej oraz wykonanie tej instalacji na potrzeby powierzchni wystawienniczej wykonywane są wyłącznie przez upoważnionego przez Organizatora elektryka. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z powodu wadliwych instalacji oraz urządzeń podłączonych do jego instalacji elektrycznej.
 2. Zmiany odbiegające od przyjętego systemu zabudowy powierzchni wystawienniczej należy zgłosić Organizatorowi najpóźniej na 14 dni roboczych przed rozpoczęciem Igrzysk Wolności 2020. Będą one wykonywane na koszt Wystawcy.
 3. Wystawca jest zobowiązany do montażu stoiska w terminie od czwartku (12.11) od godziny 9:00 do piątku (13.11) do godziny 14:00. Demontaż musi się odbyć w terminie od niedzieli (15.11) od 22:00 do poniedziałku (16.11) do 12:00. Za każdą godzinę zwłoki przewidziane są kary umowne w kwocie 2 000,00 zł za godzinę.
 4. Wystawcy nie wolno demontować stoiska i usuwać eksponatów w czasie trwania Igrzysk Wolności 2020, tj. przed terminem ich oficjalnego zakończenia pod groźbą kary umownej w kwocie 3 000,00 zł. Przez cały okres Igrzysk Wolności 2020 oraz w czasie instalowania i rozbierania swojej ekspozycji na stoisku powinien być obecny upoważniony przedstawiciel Wystawcy. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przebywania Wystawców na terenie Igrzysk Wolności 2020  przed ich otwarciem, w czasie trwania i po ich zamknięciu zostaną przekazane Wystawcy w osobnej informacji. Po zakończeniu Igrzysk Wolności 2020 Wystawca zobowiązany jest przywrócić zajmowaną powierzchnię wystawienniczą do stanu z dnia przekazania przez Organizatora, w terminie demontażu określonym powyżej.

Odpowiedzialność Organizatora i Wystawcy

 1.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody w mieniu Wystawców spowodowane przez osoby trzecie lub powstałe z wyłącznej winy poszkodowanego.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody w mieniu Wystawców powstałe na skutek działania siły wyższej tj. wichury, zalania, uderzenia pioruna, eksplozji, ataku terrorystycznego, etc.
 3. O wystąpieniu szkody Wystawca zobowiązany jest powiadomić pisemnie Organizatora niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 4. Wyposażenie stoiska oraz ubezpieczenie przez Wystawców mienia znajdującego się na Igrzyskach Wolności 2020 leży po stronie Wystawcy.
 5. W okresie montażu i demontażu powierzchni wystawienniczej jak i w okresie trwania Igrzysk Wolności 2020  Wystawca zobowiązany jest do zabezpieczenia na własny koszt i ryzyko eksponatów, sprzętu i urządzeń przed ewentualnymi szkodami lub ubytkami.

Reklamacje

 1. Wystawca ma prawo do zgłaszania pisemnych reklamacji w związku z usługami świadczonymi przez Organizatora w terminie do 14 dni od dnia zakończenia Igrzysk Wolności 2020. Reklamacja Wystawcy winna być dokonana w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. Po upływie wyżej określonego terminu żadne reklamacje nie będą rozpatrywane.
 3. Każda reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty jej wpływu do działu Organizatora.
 4. Organizator powiadomi Wystawcę na piśmie o sposobie załatwienia reklamacji.
 5. W sprawach nie unormowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
Zobacz więcej

Partnerzy

Partnerzy strategiczni

Partnerzy

Partnerzy innowacji

Partnerzy wspierający

Partnerzy merytoryczni

Partner technologiczny

Partner dialogu

Zapisz się na Newsletter

Wpisz poprawny adres email
Zaznacz zgodę